POLICIES AND CONDITIONS

นโยบายและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “สินค้าและบริการ” ให้หมายความถึง การให้ข้อมูลสินค้าและการให้บริการของ บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด  (Idea Access Management Company Limited) ตามที่ระบุบนเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด  (Idea Access Management Company Limited) มีสิทธิแก้ไขและหรือเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขการใช้บริการก่อนการใช้บริการทุกครั้ง รวมทั้งกรณีที่ บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด  (Idea Access Management Company Limited) ส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ให้กับผู้ใช้บริการตามอีเมลแอดเดรสที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ การส่งคำบอกกล่าวนั้นๆ ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว

คุณสมบัติ สิทธิและหรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อรับทราบข้อมูลสินค้าและบริการโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่กำหนดและสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ตลอดเวลาผู้ใช้บริการเมื่อมีความประสงค์จะซื้อสินค้าหรือรับบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องตาม หากผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนทำการ

ความถูกต้องของสินค้าและบริการ

บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด  (Idea Access Management Company Limited) ตกลงแจ้งรายละเอียดของสินค้าและบริการให้ผู้ใช้บริการทราบภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของสินค้าและบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การซื้อสินค้าและการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อสินค้าและบริการด้วยตนเอง และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการรวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขที่มีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่มีข้อโตแย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บ

รวมทั้งหมดของเว็บไซต์ https://weareiam.com ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ “บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด  (Idea Access Management Company Limited)” แต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและหรือเนื้อหาและหรือส่วนประกอบใดในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิ และ “บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด  (Idea Access Management Company Limited)” จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที

การเชื่อมโยงบุคคลภายนอก

บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด  (Idea Access Management Company Limited) ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของ www.kawininter.com หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์ https://weareiam.com การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย https://weareiam.com การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง “weareiam” ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด “weareiam” ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

คุ๊กกี้ weareiam

ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้

กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซค์ “weareiam” เป็นไปตามกฎหมายไทยและศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

การติดต่อหากผู้ใช้บริการมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ไอเดีย แอคเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด 328/3 ถนน ซอย พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน 10150

HOTLINE : 02-4054765, 083-306-2828
Email : store@iamsportwear.com

Line ID: weareiam, Line@:@iamsportwear
Facebook : IAMplusproducts, IG :@iamsportwear